Nervuška s.r.o.
Jurigovo námestie 5
841 04 Bratislava

IČO: 53 807 511
DIČ: 2121518366

Nervuška s.r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 153633/B

Slovenská republika:
IBAN: SK75 0900 0000 0051 8173 9041

Česká republika:
č.ú.: 2902026612/2010
IBAN: SK53 8330 0000 0029 0202 6612

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70