Nervuška s.r.o.
Jurigovo námestie 5
841 04 Bratislava

IČO: 53 807 511
DIČ: 2121518366
IČ DPH: SK2121518366

Nervuška s.r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 153633/B

Slovenská republika:
IBAN: SK75 0900 0000 0051 8173 9041

Česká republika:
č.ú.: 2902026612/2010
IBAN: SK53 8330 0000 0029 0202 6612

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70


Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho

Spoločnosť Nervuška s.r.o. so sídlom Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 53 807 511 (ďalej len „prevádzkovateľ“), týmto kupujúceho informuje, že na základe jeho súhlasu bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie zásielky, telefónne číslo a e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“), a to na účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, na jednoznačnú identifikáciu a nezameniteľnosť kupujúceho pri realizácii kúpnej zmluvy, ako aj na účely vedenia ústnej telefonickej komunikácie, písomnej elektronickej komunikácie medzi kupujúcim a prevádzkovateľom súvisiacej s realizáciou kúpnej zmluvy.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho je plnenie kúpnej zmluvy a súhlas kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy so spracúvaním osobných údajov.

Osobné údaje kupujúceho budú prevádzkovateľom spracúvané v elektronickej forme v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané a uchovávané prevádzkovateľom od okamihu ich poskytnutia kupujúcim až do okamihu doručenia zásielky s tovarom kupujúcemu; ak sú osobné údaje kupujúceho súčasťou elektronického registratúrneho záznamu, tento je uchovávaný v elektronickej podobe po dobu určenú zákonom.

Osobné údaje budú spracúvané zamestnancami prevádzkovateľa a to na účely plnenia kúpnej zmluvy a vedenia komunikácie s kupujúcim.

Osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté výlučne kupujúcim zvolenému doručovateľovi zásielky s tovarom a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie zásielky a telefónne číslo, a to výlučne na účely správneho doručenia zásielky a komunikácie doručovateľa s kupujúcim. Osobné údaje budú na uvedené účely oprávnení spracúvať aj zamestnanci príslušného doručovateľa. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté iným tretím osobám.

Osobné údaje kupujúceho nebudú spracúvané automatizovaným systémom a nebudú prenášané do tretích krajín.

V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov je právom kupujúceho:

  • požadovať od prevádzkovateľa, aby mu poskytol prístup k osobným údajom týkajúcim sa osoby kupujúceho, ktoré spracúva, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú osoby kupujúceho ako aj informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov kupujúceho, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
  • požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť osobných údajov kupujúceho, ktoré spracúva;
  • požadovať od prevádzkovateľa, aby po ukončení spracúvania vymazal osobné údaje kupujúceho;
    získať od prevádzkovateľa osobné údaje kupujúceho v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov SR za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho došlo k porušeniu jeho práv alebo iných ustanovení zákona.

Vyššie uvedené práva môže kupujúci uplatňovať písomnou formou a to poštou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adrese eshop@nervuska.sk.

V prípade udelenia Vášho súhlasu na účely priameho marketingu § 62 ods. 2 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Vám počas trvania kúpnej zmluvy ako aj po jej ukončení budeme na Váš e-mail doručovať správy elektronickej pošty na účely priameho marketingu, a to reklamné a propagačné informácie v súvislosti s ponúkanými produktami, ktoré by Vás mohli zaujímať a to až do okamihu odvolania tohto Vášho súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať mailom na eshop@nervuska.sk